Přeskočit na obsah
Domů » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky v souladu s ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Provozovatel:

Veronika Kirchová

Lovčičky 290, 683 54
IČO: 88847519

Podnikatelka není zapsaná v obchodním rejstříku.

(dále také jen „Provozovatel“).

I. Vymezení pojmů

 1. Provozovatel je fyzická osoba, která se zabývá zejména provozem webů (https://www.veronikakirchova.cz/) a prodejem svých produktů. Provozovatel dále jako podporu uvedených webů a svých online produktů vede pro své uživatele facebookové skupiny.
 2. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, návštěvník webových stránek Provozovatele či člen facebookových skupin Provozovatele, který se v případě zakoupení produktů či využití služeb Provozovatele stává kupujícím v postavení spotřebitele.
 3. Online produktem se rozumí vzdělávací a informativní služby virtuální povahy, které je možné zakoupit prostřednictvím e-shopu Provozovatele v rámci jeho webů. Po zaplacení kupní ceny uživatel obdrží k online produktu zpravidla neomezený přístup, případné odchylky Provozovatel zveřejní u podmínek prodeje jednotlivých online produktů.
 4. Konzultací se rozumí poradenská služba poskytovaná prostřednictvím telefonického či online hovoru. Konzultaci je možné objednat prostřednictvím e-shopu Provozovatele v rámci jeho webů. Konzultace je obvykle v trvání jedné hodiny. Provozovatel zveřejní případné odchylky u podmínek prodeje jednotlivých konzultací.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. V případě zájmu uživatele o online produkty a konzultace Provozovatele odešle uživatel závaznou objednávku prostřednictvím formuláře v e-shopu na stránkách Provozovatele. Provozovatel obdrženou objednávku potvrdí a zašle uživateli platební údaje prostřednictvím proforma faktury. Po úhradě kupní ceny jsou uživateli zpřístupněny produkty dle podmínek jednotlivých online produktů či je mu poskytnuta konzultace v předem sjednaném termínu.
 2. Po úhradě kupní ceny vystaví Provozovatel uživateli fakturu se zákonnými náležitostmi na sjednané produkty či konzultace.
 3. Provozovatel si vyhrazuje, že konzultace jsou vždy placeny předem. Po provedené úhradě Provozovatel rezervuje uživateli termín konzultace, který je uživatel oprávněn zrušit až do doby 24 hodin před sjednaným termínem konzultace. Zruší-li uživatel konzultaci ve stanovené lhůtě, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne zrušení konzultace. V případě, zruší-li uživatel konzultaci v termínu méně jak 24 hodin před sjednaným termínem konzultace či se konzultace bez zrušení termínu neúčastní, uhrazená cena propadá ve prospěch Provozovatele.

III. Cena a platební podmínky

 1. Uživatel získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady bezhotovostním převodem (kdy se stanovuje lhůta splatnosti 7 dnů).
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel uživateli po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy stanovené Provozovatelem vzájemně kombinovat.
 5. V případě, že ze strany uživatele nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu či do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.
 6. Provozovatel může umožnit úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Provozovatel si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby, k níž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi zpřístupněna. V případě, umožní-li Provozovatel úhradu některých svých služeb ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednané služby, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne službu v celém rozsahu nevyužít či využití služby sám ukončí předčasně.

IV. Facebookové skupiny

 1. Provozovatel jako podporu pro své weby založil a administruje facebookové skupiny (Buď královnou své energie a dále skupiny pro jednotlivé běhy programů). Skupina Buď královnou své energie je poskytována bezplatně. Provozovatel v rámci jednotlivých facebookových skupin stanoví pravidla chování ve skupinách, s tím, že si vyhrazuje problematické uživatele ze skupin bez náhrady vyloučit (jedná se například o případy haterů, nepovolených obchodních prezentací, osoby, které narušují spolupráci ve skupinách apod.).

V. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů

 1. Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k webu, článkům, online záznamům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Užití díla Provozovatele bez jeho souhlasu či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům se zakazuje. Týká se to zejména nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s texty, články, weby a jejich součástmi.
 2. Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v případě jím poskytovaných služeb neodpovídá za jakékoliv výsledky, chování či jednání a dalších aktivit uživatele. Dále provozovatel upozorňuje uživatele, že jím poskytované služby nenahrazují žádnou lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Za výsledky je odpovědný výlučně uživatel.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a uživatelem v postavení spotřebitele dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, s tím, že se zavazuje novou či aktualizovanou verzi zveřejnit na svých webech vždy 5 pracovních dnů předem, aby uživatelé měli možnost se s plánovanými změnami seznámit.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.1.2022.